<b id="djrvx"></b>

  <var id="djrvx"><dfn id="djrvx"></dfn></var>
    <video id="djrvx"></video>
    <thead id="djrvx"><em id="djrvx"></em></thead>

     <video id="djrvx"></video>

     <strike id="djrvx"></strike>

     ROS (H? ?i?u hành cho robot) cung c?p các th? vi?n và các c?ng c? ?? giúp các nhà phát tri?n ph?n m?m t?o ra các ?ng d?ng cho robot. Nó cung c?p ph?n c?ng tr?u t??ng, trình ?i?u khi?n thi?t b?, th? vi?n, hi?n th? tr?c quan, tin nh?n g??i nh?n, qu?n ly gói, và nhi?u h?n n?a. ROS ???c c?p phép theo gi?y phép ngu?n m? BSD.

     Available Translations: German | Spanish | French | Italian | Japanese | Korean | Brazilian Portuguese | Portuguese | Русский (Russian) | Thai | Turkish | 簡體中文 | Ukrainian | Vietnamese

     ROS:

     • Cài ??t

      • Cài ??t ROS trên máy.

      D?n nh?p

      • Tìm hi?u v? các khái ni?m, th? vi?n, t?ng quan v? ROS.

      H??ng d?n

      • H??ng d?n t?ng b??c ?? h?c và th?c hành ROS

      ?óng góp

      • Làm th? nào ?? tham gia v?i c?ng ??ng ROS.

      H? tr?

      • Tìm ki?m s? h? tr? khi g?p v?n ??.

     Ph?n m?m:

     Ph?n c?ng robot:

     • Robots

      • Robots mà b?n có th? s? d?ng v?i ROS.

      C?m bi?n

      • Trình ?i?u khi?n c?m bi?n cho ROS.

      ??ng c?

      • Trình ?i?u khi?n, b? ?i?u khi?n ??ng c? cho ROS.

     ?n ph?m, các khóa h?c và s? ki?n:

     • Bài báo

      • Các bài báo ?? xu?t b?n v?i vi?c tri?n khai m? ngu?n m? có s?n.
     • Sách

      • Sách ?? xu?t b?n v?i tài li?u và h??ng d?n v?i m? ngu?n m? có s?n.
     • Khóa h?c

      • Các khóa h?c s? d?ng ho?c gi?ng d?y ROS.
     • S? ki?n

      • Các s? ki?n và tài li?u d?a trên ROS.

     There are several mirrors of this wiki for use around the world

     Wiki: vn (2017-08-08 02:55:06由HoangGiang88編輯)

     青青青免费视频在线-首页青青青免费视频在线观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>